Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tam Thái đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Tam Thái được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện Phú Ninh. Do đó, công tác chuẩn bị cho đại hội các cấp nói chung (xây dựng văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất, an ninh trật tự...) và việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nói riêng đều đang được Đảng ủy xã Tam Thái tích cực triển khai. Ngay từ đầu tháng 9/2019, Tiểu ban Tuyên truyền – Phục vụ do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã làm Trưởng Tiểu ban đã ban hành kế hoạch, phân công rõ từng công việc, nhằm tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã chỉ đạo chặt chẽ công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; đảm bảo thiết thực, phong phú, hiệu quả, bám sát tinh thần chỉ thị của Trung ương, tỉnh và huyện ủy Phú Ninh đề ra.

Theo Kế hoạch của tiểu Ban tuyên truyền – phục vụ, từ tháng 12/2019 đến 23/3/2020 được xác định là giai đoạn thực hiện tuyên truyền trước Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII. Kế hoạch đề ra trong giai đoạn này bao gồm những nội dung chính như: Tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội các chi bộ; tuyên truyền những phong trào thi đua yêu nước và những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các sản phẩm, công trình chào mừng thành công Đại hội các chi bộ và hướng đến Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII; Công tác chuẩn bị và các hoạt động tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ xã Tam Thái. Các nội dung trọng tâm của các văn kiện trình Đại hội đảng bộ xã; Việc triển khai lấy ý kiến tham gia góp ý của các tầng lớp nhân dân và kết quả tổng hợp ý kiến góp ý về các văn kiện trình Đại hội đảng bộ xã; Tiếp tục tuyên truyền về thành tựu kinh tế - xã hội của xã qua 15 năm chia tách và những định hướng, triển vọng phát triển của xã trong giai đoạn tiếp theo; Tuyên truyền về các hoạt động của Đại hội Đảng bộ xã: nội dung văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng tại Đại hội.

UBND, Mặt trận, các đoàn thể xã và các chi bộ trực thuộc cũng chủ động lựa chọn những công trình của địa phương xây dựng kế hoạch, đăng ký các phần việc, công trình chào mừng đại hội đảng các cấp. Các cơ quan, trường học trên địa bàn sẽ tiến hành chỉnh trang lại khuôn viên, vệ sinh môi trường, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội,... Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được phân công rõ cho từng tổ chức, cá nhân Cụ thể như: Trung tâm văn hóa thể thao tăng cường đăng tải các thông tin trên trang thông tin điện tử của xã, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng truyền thanh của xã; Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trung tâm, tập trung đông dân cư, phát động các phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức gắn biển các công trình chào mừng đại hội cụ thể như: Ủy ban nhân dân xã gắn biển công trình nâng cấp nhà làm việc cơ quan xã Tam Thái, công trình nâng cấp nhà sinh hoạt văn hóa thôn Trường Mỹ; Ủy ban Mặt trận gắn biển công trình nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Công Quý - thôn Trường Mỹ; Đoàn thanh niên xã gắn biển công trình khu vui chơi trẻ em thôn Phước Lộc…

gan bien nha thon truong my

Gắn biển công trình nâng cấp nhà sinh hoạt văn hóa thôn Trường Mỹ

gan bien nha nguyen cong quy

Gắn biển công trình nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Công Quý

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 02 ngày, ngày 24 và ngày 25 tháng 3 năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân xã nhà.

Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động thiết thực, quyết liệt nhất, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII.

Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Đảng ủy xã Tam Thái yêu cầu các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phát động, tổ chức và tích cực thực hiện đợt thi đua cao điểm từ ngày 15/3/2020 đến ngày 20/3/2020. Các chương trình thi đua trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu, giảm nghèo bền vững, trong đó cốt lõi là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt ở mức bền vững cao; tập trung vào những tiêu chí mềm; đối với các tiêu chí đạt nhưng ở mức tiệm cận tiếp tục đầu tư để đạt chuẩn theo quy định. Tập trung duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu Hòa Bình, Trường Mỹ, Phước Lộc và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng khu dân cư Xuân Phú đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021; các khu dân cư Khánh Thọ, Khánh Thịnh đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2025. Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, gắn với việc huy động các nguồn lực đầu tư để đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí, thực hiện phát động trồng hoa, cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát tại các tuyến đường đạt trên 70%. Hoàn thành xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của xã tại đường ĐH8 vào cuối năm 2020; phấn đấu xây dựng ở mỗi khu dân cư ít nhất một tuyến đường điểm theo tiêu chí “Vườn - Tường - Đường đẹp”. Vận động nhân dân tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi đúng cam kết bảo vệ môi trường. Tập trung phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Lãnh đạo phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt, phát triển theo hướng giá trị gia tăng cao, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sạch, an toàn, thu nhập cao; chú trọng phát triển 30ha cách đồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Khánh Thịnh - Xuân Phú bằng hình thức tích tụ ruộng đất, kêu gọi nhà đầu tư để tập trung phát triển, nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng cánh đồng thu nhập cao đạt 100 triệu đồng/ha với 130 ha; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng tỷ lệ cơ giới hóa đạt trên 90%; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với quy hoạch sản xuất, tập trung phát triển các loại giống, cây trồng, con vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của địa phương; tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi sản phẩm trong sản xuất, tiêu thụ; phát huy hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn.

Tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thực chất, hiệu quả hơn, phấn đấu hằng năm vận động ít nhất 30 vườn được cải tạo mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, xây dựng chuỗi giá trị liên kết sản phẩm lúa giống. Tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP đối với sản phẩm Mật ong Bách hoa tinh của HTX nông nghiệp dịch vụ Thống nhất. Tập trung xây dựng sản phẩm OCOP đối với một số loại cây ăn quả chủ lực của địa phương như ổi lê Đài Loan, Mít Thái, Bưởi da xanh và dầu phộng nguyên chất.

Tập trung phát triển các khu dân cư thương mại - dịch vụ dọc tuyến đường QL 40B, OFID, ĐH8, ĐH12. Khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động thương mại, dịch vụ theo mô hình hợp tác xã, mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng theo việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung phát triển hạ tầng gắn với quy hoạch của huyện, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng chợ, khu dân cư hai bên đường OFIC, QL40B, ĐH8, ĐH2, ĐH12, nút giao cao tốc, khu phố chợ Chợ Lò; đầu tư bê tông hóa các tuyến giao thông nông thôn đường trục chính đảm bảo đạt 100%; kịp thời khắc phục những tuyến giao thông xuống cấp nặng, tiếp tục đề nghị cấp trên xử lý tốt các tồn tại của dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác cắm mốc, quản lý hành lang tuyến, chỉ đạo quản lý tải trọng các tuyến giao thông nông thôn trên đại bàn xã. Đồng thời tiếp tục khảo sát đầu tư các tuyến kênh mương loại III để đảm bảo nước tưới phục vụ nước tưới đảm bảo nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng trụ sở công an xã và nhà làm việc khối Đảng. Phối hợp tốt trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng mở rộng QL40B, ĐH 12, khu dân cư phố chợ Chợ Lò.

Tập trung phối hợp đầu tư giải quyết các vùng còn điện áp thấp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn xã. Đồng thời, tiếp tục xã hội hóa nguồn lực từ người dân cùng với hỗ trợ của nhà nước đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng nông thôn trên địa bàn xã đạt trên 90%. Xây dựng cảnh quang môi trường gắn với khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu. Phối hợp đầu tư hệ thống nước sạch khu trung tâm xã, khu dân cư dọc đường QL40B, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đảm bảo theo tiêu chuẩn về nước sạch.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; phấn đấu tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm trên 92%; xã duy trì xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; duy trì xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phát động ra mắt trên 06 tộc văn hóa, công nhận và công nhận lại các tộc đảm bảo theo quy định; phấn đấu có trên 60% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; Hoàn thành việc nâng cấp đình Phú Trà và Chứng tích Khánh Thọ; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh, Ban biên tập đài truyền thanh và trang thông tin điện tử xã.

Tập trung giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công cách mạng; triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho người có công; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tiếp tục triển khai thực tốt các chính sách an sinh xã hội. Tập trung mọi nguồn lực triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ thoát nghèo bền vững, phấn đấu duy trì đến cuối nhiệm kỳ toàn xã không còn hộ nghèo (trừ hộ thuộc diện bảo trợ xã hội), tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 0,67%, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo giai đoạn 2017-2021. Tập trung đổi mới và  nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hằng năm tạo việc làm mới trên 120 lao động. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 87% vào cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 90%, tỷ lệ lao động có việc làm trên 97,6%, tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động bình quân mỗi năm xuất khẩu từ 06 lao động trở lên.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 26/5/2017 của Huyện ủy Phú Ninh. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tập trung công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu xây dựng Trường Tiểu học Kim Đồng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2020, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đối với Trường Mẫu giáo Anh Đào và chuẩn mức 1 đối với Trường THCS Phan Tây Hồ để kiểm tra, công nhận lại sau 5 năm; Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của ngành giáo dục; tăng cường giáo dục truyền thống, lịch sử của địa phương trong nhà trường; triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn toàn xã, phấn đấu hằng năm có 100% các cơ quan, đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”, trên 92% gia đình được công nhận “Gia đình học tập” và 100% Tộc họ được công nhận và công nhận lại Tộc họ văn hóa được công nhận “Dòng họ học tập”.

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó có 100% hộ dân ở Trung tâm xã và Cụm công nghiệp sử dụng nước sạch); duy trì đến cuối nhiệm kỳ có 100% số người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh, trên 45% người dân tham gia BHXH. Thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch hoá gia đình, tập trung tuyên truyền để hạn chế sinh con 3+.

Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gương người tốt, việc tốt. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thường xuyên đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên; khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt. Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vân động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nhân rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2020 của Trung ương gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước đại hội Đảng các cấp; chủ động xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm; không né tránh, ngại va chạm, sợ ảnh hưởng đến đại hội; không vì tập trung đại hội mà xem nhẹ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 với thái độ “chống dịch như chống giặc”. Người đứng đầu cơ quan phải xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên; cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ để khống chế, đẩy lùi, dập tắt dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không vì dịch bệnh mà ngưng trệ các hoạt động. Tuyên truyền để từng người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Tố Trinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top